ويدئو كنفرانس آزمون پروژه محور 98/5/8

ويدئو كنفرانس آزمون پروژه محور 98/5/8

ویدئو کنفرانس آزمون پروژه محور 1398/05/07 ویژه مسئولین آزمون ادارات کل آموزش فنی و حرفه ای  استانها