استان خراسان جنوبی

آردوینو
سميه رجبي

آردوینو

نام استاد: سرکار خانم سمیه رجبی

plc-s7-1200
امير سالکي

plc-s7-1200

نام استاد: جناب آقای امیر سالکی

matlab
امير سالکي

matlab

نام استاد: جناب آقای امیر سالکی