قرارگاه مهارت آموزي 

PLC (قرارگاه مهارت آموزی)

PLC (قرارگاه مهارت آموزی)

توجه : این دوره فقط برای سربازان قرارگاه مهارت آموزی تهیه شده است و به سایر افراد خدمات و گواهینامه داده نمی شود. 

کارآفرینی مقدماتي (KAB)

کارآفرینی مقدماتي (KAB)

توجه : این دوره فقط برای سربازان قرارگاه مهارت آموزی تهیه شده است و به سایر افراد خدمات و گواهینامه داده نمی شود. 

رايانه كار مايكروسافت پروجكت درجه دو

رايانه كار مايكروسافت پروجكت درجه دو

توجه : این دوره فقط برای سربازان قرارگاه مهارت آموزی تهیه شده است و به سایر افراد خدمات و گواهینامه داده نمی شود.