برنامه نویسی python
علی قدیم زاده علمداری

برنامه نویسی python

نام استاد: جناب آقای علی قدیم زاده علمداری