مسیر شغلی کارآفرینی
رضا حاجي علي اکبريدکتر داریانی

مسیر شغلی کارآفرینی

مدرس: سرکار خانم دکتر داریانی

تاریخ شروع کلاس: چهارشنبه 99/2/24

ساعت کلاس: 10-12 

مربیگری کارآفرینی
رضا حاجي علي اکبريدکتر زعفریاندکتر شریعتدکتر هاشمی

مربیگری کارآفرینی

مدرسین: جناب آقای دکتر زعفریان،آقای دکتر هاشمی، آقای دکتر شریعت

تاریخ شروع کلاس: 99/2/23

ساعت کلاس: 10-12

مدل های مفهومی کارآفرینی، استارت آپ، شتاب دهنده، منتور
رضا حاجي علي اکبريدکتر خاوندکار

مدل های مفهومی کارآفرینی، استارت آپ، شتاب دهنده، منتور

مدرس: جناب آقای دکتر خاوندکار

تاریخ شروع کلاس: 99/2/22
ساعت کلاس: 10-12