بحران، سکوی پرتاب کسب و کارهای متمایز
علیرضا جمشیدی

بحران، سکوی پرتاب کسب و کارهای متمایز

مدرس: جناب آقای علیرضا جمشیدی

تاریخ برگزاری: 12 مرداد 99

ساعت کلاس: 10 تا 11.30

نقش کوچینگ در توسعه کسب و کارها
یاسر متحدین

نقش کوچینگ در توسعه کسب و کارها

مدرس: جناب آقای یاسر متحدین

تاریخ برگزاری: 99/4/25

ساعت کلاس: 10 تا 12

مسیر شغلی کارآفرینی
رضا حاجي علي اکبريدکتر داریانی

مسیر شغلی کارآفرینی

مدرس: سرکار خانم دکتر داریانی

تاریخ شروع کلاس: چهارشنبه 99/2/24

ساعت کلاس: 10-12 

مربیگری کارآفرینی
رضا حاجي علي اکبريدکتر زعفریاندکتر شریعتدکتر هاشمی

مربیگری کارآفرینی

مدرسین: جناب آقای دکتر زعفریان،آقای دکتر هاشمی، آقای دکتر شریعت

تاریخ شروع کلاس: 99/2/23

ساعت کلاس: 10-12